FOLLOWERS

8.11.11

POR - FEAR

Por. Por d'allò desconegut. Por de quelcom invisible pels nostres ulls. Por d'allò que mai hem sentit. Por d'un nou sentiment.

Tots els éssers humans tenim por. Por a la foscor, por a algun animal, por d'enamorar-se, por de patir, ... Por de tot allò que encara s'ha de viure, por d'allò que no sabem com acabarà.
Existeixen molts graus de la por, els menors són la desconfiança en un mateix. Una certa por, sempre que no es produeixi un mal físic o psíquic, pot ésser un sentiment agradable i estimulant per a certes persones. Però sempre serà por.
L'amor fa que la por desapareix, de la mateixa manera, la por fa desaparèixer l'amor. I no només a l'amor la por expulsa, també a la intel·ligència, la bondat, tots els pensaments de bellesa i veritat, ... i només queda la desesperació, i al final, la por arriba a expulsar l'home de la humanitat, de la racionalitat.
Molta gent diu què vèncer a la por ens fa ser valents, però més valentia és aprendre a viure amb por.
VIURE AMB POR. Potser quan aprens a viure amb por aconsegueixes ser feliç. Òbviament, la majoria de la gent, no presta atenció a les seves pors, creix amb elles, i al cap d'un temps, la por ha pogut amb aquelles persones. Però s'han d’arriscar a aprendre a viure amb por, ja que si no t'arrisques, mai pots guanyar. Així que, arrisca't, intenta viure amb por, cau i torna't a aixecar i fes-te amic de les teves pors.

***


Fear. Fear of the unknown thing. Fear of that invisible thing for our eyes. Fear of what we have never listened. Fear of through what we have never lived. Fear of a new feeling.

All the human are afraid. Fear of the darkness, fear of some animal, fear of falling in love, fear of suffering, … Fear of all that that still stays for living, fear of what we do not know since it will end.
Many degrees of the fear exist, the minor degree is the distrust in one itself. A certain fear, providing that it does not produce physical or psychic hurts, can be an agreeable feeling i stimulant for certain persons. But always it will be a fear.
The love does that the fear disappears, of the same form, the fear does that it eliminates the love. And not only the love the fear expels, also the intelligence, the kindness, all the thoughts of beauty and truth, … and only desperation stays, and ultimately, the fear there manages to expel the man of the humanity, of the rationality.
Many people say that to conquer his fears does that they are brave, but more valor is to learn to live with these fears.
TO LIVE FEARFULLY. It is possible that when you learn to live fearfully you manage to be happy. Obviously, the majority of the people, it does not pay attention to his fears, grows with them, and after a time, the fear has could with these persons. But they have to risk to learn to live fearfully, since if you do not risk, you can never win. So, risk, it tries to learn to live fearfully, falls and returns to get up and make you a friend of your fears.

No hay comentarios:

Publicar un comentario